Kooliruum’16 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid meetodeid teadusest ja disainist, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist.

Projekt algab 26. oktoobril 2015.

Õpilase jaoks on Kooliruum ‘16 loovtöö, mille jooksul kogeda loodus-­ ja sotsiaalteaduslike uurimismeetodite kasutamist ning disainile ja arhitektuurile iseloomulikku tööprotsessi elulises olukorras. Õpilane asub nii teadlase rolli, kelle ülesanne on välja selgitada koolikeskkonna eripära, kui arhitekti rolli, kes töötab välja ruumilise idee. Projekti lõpus valmib õpilaste nägemus uuest kooliruumist: koolihoone või -­hoovi mõne osa ümber kujundamise mõte, mis on ideaalis ka õpilastele endile (väikese välise abiga) jõukohane teostada. Teostus ei ole loovtöö nõutud osa, vaid hea mõtte loomulik ja võimalik edasiareng. Töö tulemusi esitlevad kõik konkursil osalenud koolid koos avalikul sündmusel ning parimad tööd saavad autasustatud.

Õpetaja on projektis osaleva(te) õpilas(t)e juhendaja. Tema roll on õpilaste tegutsemisindu üleval hoida, ajakava ja töömahtu jälgida ning vajadusel oma tiimi suunata. Et see töö oleks lihtne ja mugav, oleme kokku pannud projekti käsiraamatu (ilmub enne oktoobrikuist koolivaheaega) ja pakume võimalust projekti loojatega jooksvalt konsulteerida. Juhendama sobib ükskõik millise aine õpetaja või muu haridustöötaja.

Projekt koosneb kaheksast ülesandest, mis saabuvad järgemööda e-­posti teel ja mille tegemiseks on õpilastel aega kaks nädalat. Ülesanded sisaldavad uuritavat küsimust, tegutsemisjuhiseid ja-­ vihjeid, näitematerjale ning nõuandeid. Vastusena loodame näha eelkõige õpilaste leidlikku ja loomingulist mõtlemist ning nutikat arutluskäiku. Õigeid-­valesid lahendusi ei ole, oluline on õppida protsessi jooksul divergentselt mõtlema – püstitatud küsimust mitmekülgselt uurima, avastama erinevaid alateemasid ning alternatiivseid lahendusviise. Ehk ei olegi õige rääkida ‘ülesannetest’ ja ‘lahendustest’, vaid küsimustest ja vastustest. Küsimused puudutavad koolimaja eri tahke ning annavad võimaluse koostööks eri aineõpetajatega. Vastuse leidmise viis ja esitamise vorm on vabad, kuid määravaks saabki valik – selle läbimõeldus, asjakohasus, loomingulisus ja teostus. Vastajatele ei ole tasuks numbrites punktid, vaid erialaspetsialistide tagasiside. Nn külaliskriitikutena avaldavad vastuse kohta arvamust küsimusega igapäevaselt kokku puutuvad eri valdkondade esindajad, kelle roll on nii arvustada kui inspireerida.

Projekt kestab sügisesest koolivaheajast kevadiseni ning on paras põhikooli lõpuklassidele ja keskkoolile, kuid ealist piirangut ei ole. Õpilas(t)e projektis osalemist on koolil võimalik arvestada riiklikus õppekavas ettenähtud loovtööna.

Tähtis info ülevaatlikult

Projekti eesmärk
Kooliruum ‘16 eesmärk on tutvustada noortele üht päris elu problemaatikat, selle analüüsimise protsessi ning lahenduseni jõudmist mitmekülgseid uurimis- ja loovmeetodeid kasutades. Kesksel kohal on divergentne mõtlemine – lihtsustatud ja ühesuunalise ülesande ning ainuõige vastuse asemel probleemi kirjeldamise ja lahendamise valdkonnaülesus ja alternatiivsete võimaluste avastamine.

Teema
Kooliruum ‘16 teema on koolihoone kui erinevaid õpitegevusi ja -meetodeid toetav ruum ning alateemana keskendume sel aastal täpsemalt erinevat sorti füüsilisi tegevusi soosivale keskkonnale. Eduka õppimise eeldus on kehaline ja psühholoogiline heaolu ehk võimalus vaimse pingutuse kõrval ka end füüsiliselt proovile panna või liikudes lõgastuda.

Osalejad
Projekt on suunatud eelkõige põhikooli lõpuklasside ja keskkooliõpilastele, kuid vanuselist piirangut osalejatele ei ole. Tõhusalt saab tegutseda väikeses rühmas (nt 3-6 inimest), kuid projekti võib ette võtta ka päris üksinda.

Juhendaja
Juhendaja on oma kooli õpilaste projektis osalemist juhendav õpetaja. Tema roll on õpilaste tegutsemisindu üleval hoida, ajakava ja töömahtu jälgida ning vajadusel oma tiimi suunata.

Konsultant
Konsultant on jooksvates küsimustes ja arhitektuuri teemadel õpetajale toeks. Seda ülesannet täidab Kooliruum ‘16 projektijuht ja materjalide koostaja Kadri Klementi. Kadri on valmis terve projekti jooksul oma õpetajakogemuse põhjal nõu andma, kuidas õpilastele ruumi teemasid selgitada, millega neid inspireerida, kuhu neid tegutsemisel suunata ja kuidas küsimustele vastata.

Tulemus
Projekti lõpus valmib õpilas(t)e nägemus uuest kooliruumist. Visioonikale mõtlemisele me piiranguid ei sea, kuid soovitame võimalusel suunata õpilasi keskenduma terve koolihoone asemel ühele väiksemale osale sellest ning kaaluma ise (või kogukonnaga koostöös) teostavat mõtet. Väiksem osa teeb ülesande lihtsamaks ja ise tegemise võimalus (ja ära tegemine) aitab projekti lõpuni päris eluga siduda.

Projekti kestus
26. oktoober 2015 kuni 20. märts 2016

Projekti ülesehitus
Osalevate tiimide juhendajale saadetakse ettemääratud kuupäevadel iga kahe nädala järel uus uurimisteema koos seda tutvustava ja selgitava taustamaterjaliga. Juhendaja tutvustab teemat õpilastele ning ühiselt kaardistatakse tekkivad mõtted, lepitakse kokku nende uurimise viisis ja esitlemise vormis ning jagatakse ära tööülesanded. Kahe nädala pärast postitatakse oma töö tulemus projekti veebilehele ning saabub järgmine uurimisteema. Projekti kestuse jooksul toimub kaks kohtumist, mille eesmärk on omavahel tutvuda ning mõtteid vahetada.

Projekti veebileht
Projekti tutvustus asub aadressil www.arhitektuurikool.ee/konkurss, uurimisülesannete postitamiseks luuakse Kooliruum ‘16 Facebooki leht.

Osalemise tingimused
Osalemiseks ootame õpetaja ​osavõtusoovi​ aadressil kadri@arhitektuurikool.ee

Korraldajatest

Konkursi valmistab ette ja korraldab Arhitektuurikool (MTÜ Ruumiharidus) koostöös Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusega.

Arhitektuurikool on huvikool, kus 7-­ kuni 18-­ aastased noored uurivad ja loovad ruumilist maailma. Arhitektuurikooli õpetajatel on seitse aastat kogemusi lastele ja noortele ruumi teemade tutvustamisega ning õppetegevuste väljatöötamisega. 2014. aasta sügisel korraldas Arhitektuurikool koostöös Linnalabori ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga kooliõpilastele suunatud arhitektuurikonkursi Unistuste koolimaja. 2015. aastal on käima lükatud üldhariduskoolidele suunatud ruumiülesannete kogu “Uuri ruumi!” koostamine. Kooliruum ‘16 projektijuht ja materjalide koostaja on Kadri Klementi, Arhitektuurikooli asutaja ja õpetaja. Kadri õpetab Arhitektuurikooli nooremat rühma (9- kuni 10-aastased), annab gümnaasiumiõpilastele arhitektuuri valikkursust ja juhendab Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri, urbanistika ning graafilise disaini tudengeid.

Arhitektuurikool
www.arhitektuurikool.ee

Unistuste koolimaja konkurss
www.arhitektuurikool.ee/konkurss-­2014

Uuri ruumi! ülesanded
www.ruumiharidus.ee

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus moodustati 1996. aastal Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste teaduskonnas, haridustehnoloogia alase uurimis-­, arendus- ja koolitustegevuse koordineerimiseks nii teaduskonna sees kui ka ülikooli tasandil. Keskus loodi justnimelt kasvatusteaduste teaduskonna juurde, et rõhutada uudse liitsõna haridustehnoloogia esimese poole (haridus-­) primaarsust teise (-­tehnoloogia) suhtes. 2006. aastal toodi Haridustehnoloogia keskus üle Informaatika osakonna (tänase Informaatika Instituudi) alla ning keskuse tegevuses hakati suuremat rõhku panema teadus- ja arendustegevusele. Haridustehnoloogia keskuse juht Mart Laanpere tegi Skoobeli meeskonnalekaastööd ning aitab kaasa Kooliruum ‘16 läbiviimisele oma avara silmaringiga ja mitmekülgsete teadmistega infotehnoloogiast, koolikorraldusest ning õpimeetoditest.

Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskus
http://htk.tlu.ee

Konsulteerivat ja inspireerivat rolli on mänginud Skoobel – kooli planeerimisele ja arendusele pühendatud simulatsioonimäng, mille eesmärk oli tutvustada õpilastele kooli ja hariduse kavandamise probleeme ning julgustada õpilasi nende probleemide lahendamisel kaasa rääkima. Mäng toimus 2000. aasta oktoobrist 2001. aasta märtsini, osalejateks olid õpilaste rühmad tosinkonnast Eesti üldharidus- ja kutsekoolist. Idee algatajad korraldasid Eesti kooliõpilastele interneti vahendusel toimuvaid simulatsiooniprojekte juba 1993. aastast alates. Igal aastal juhtis mängu uus teema, kuid põhieesmärkideks jäid alati aktiivõppemeetodite juurutamine koolides, eri ainete integreerimine ning uute infotehnoloogiliste võimaluste tutvustamine (kaug)õppetöös. Simulatsioone korraldav meeskond on varieerunud vastavalt mängu teemale, Skoobeli korraldajate hulka kuulusid Lauri Jesmin, Kristin Kraav, Leho Lehes, Silvia Lotman, Leen Rahnu, Karin Ruul, Janika Ruusmaa, Riin Saadjärv, Kristjan Siigur, Katre Talviste, Marti Taremaa, Terje Tuisk, Anne Villems. Anne Villems on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi tarkvarasüsteemide lektor ja üks simulatsioonimängude eestvedajaid. Ta on aidanud kaasa Kooliruum ‘16 läbiviimisele oma arvukate simulatsioonimängude korraldamise kogemusega ja põhjalike teadmistega aktiivõppest ning mängulistest õpitegevustest.

Skoobel
math.ut.ee/simud/skoobel

Kuidas osaleda?

Konkursil osalemiseks saada meile vabas vormis osalemissoov, milles kirjelda lühidalt:

1. Ennast (nimi, vanus, õpetatav aine või amet koolis, kooli nimi, sinu kontaktandmed)
2. Milline oleks konkursil osalev tiim? (õpilaste arv, vanus, õppesuund, …)
3. Millest lähtub konkursil osalemise soov? (isiklik huvi teema vastu, kooli õppesuund, õpilaste soov, …)
4. Mida konkursi puhul väärtustad? (teema, konkursi kulg/ülesehitus, võimalus arvestada tulemust loovtööna, …)

Osalemissoovi ootame aadressil kadri@arhitektuurikool.ee

Käsiraamat

Projekti kulgu juhendab käsiraamat inspireerivate taustateadmiste ja teemakohaste näidetega.

Kooliruum’16 käsiraamat, I osa (pdf):
värviline ekraaniversioon
mustvalge printeriversioon
A5 brošüüriks köidetav printeriversioon